راه ها افزا ش انگ زه در درس خواندن

نتایج جستجو برای عبارت :

راه ها افزا ش انگ زه در درس خواندن

      چکیده ی من
خواندن این کتاب نه نتها برای همه تاکید نمی کنم بلکه اامی است که حتما هر شخص ان را بخواند،و با یک بار خواندن نتیجه ی لازم رو نمی گیریم .تنها خواندن کتاب کفایت نمیکنه باید در کارگاه های nvcشرکت کنید.این کتاب در مورد چگونگی ارتباط با خود و اطرافیان را به نحو  درست آموزش می دهد.بعد خواندن این کتاب شاید مثل من به این نتیجه می رسید که بیشتر رفتاهایمان که فکر می کردیم درست است کاملا ناصحیح بوده است.بیشتر یادگیری در این کتاب به صورت
      چکیده ی من
خواندن این کتاب نه نتها برای همه تاکید نمی کنم بلکه اامی است که حتما هر شخص ان را بخواند،و با یک بار خواندن نتیجه ی لازم رو نمی گیریم .تنها خواندن کتاب کفایت نمیکنه باید در کارگاه های nvcشرکت کنید.این کتاب در مورد چگونگی ارتباط با خود و اطرافیان را به نحو  درست آموزش می دهد.بعد خواندن این کتاب شاید مثل من به این نتیجه می رسید که بیشتر رفتاهایمان که فکر می کردیم درست است کاملا ناصحیح بوده است.بیشتر یادگیری در این کتاب به صورت
      چکیده ی من
خواندن این کتاب نه نتها برای همه تاکید نمی کنم بلکه اامی است که حتما هر شخص ان را بخواند،و با یک بار خواندن نتیجه ی لازم رو نمی گیریم .تنها خواندن کتاب کفایت نمیکنه باید در کارگاه های nvcشرکت کنید.این کتاب در مورد چگونگی ارتباط با خود و اطرافیان را به نحو  درست آموزش می دهد.بعد خواندن این کتاب شاید مثل من به این نتیجه می رسید که بیشتر رفتاهایمان که فکر می کردیم درست است کاملا ناصحیح بوده است.بیشتر یادگیری در این کتاب به صورت
      چکیده ی من
خواندن این کتاب نه نتها برای همه تاکید نمی کنم بلکه اامی است که حتما هر شخص ان را بخواند،و با یک بار خواندن نتیجه ی لازم رو نمی گیریم .تنها خواندن کتاب کفایت نمیکنه باید در کارگاه های nvcشرکت کنید.این کتاب در مورد چگونگی ارتباط با خود و اطرافیان را به نحو  درست آموزش می دهد.بعد خواندن این کتاب شاید مثل من به این نتیجه می رسید که بیشتر رفتاهایمان که فکر می کردیم درست است کاملا ناصحیح بوده است.بیشتر یادگیری در این کتاب به صورت
      چکیده ی من
خواندن این کتاب نه نتها برای همه تاکید نمی کنم بلکه اامی است که حتما هر شخص ان را بخواند،و با یک بار خواندن نتیجه ی لازم رو نمی گیریم .تنها خواندن کتاب کفایت نمیکنه باید در کارگاه های nvcشرکت کنید.این کتاب در مورد چگونگی ارتباط با خود و اطرافیان را به نحو  درست آموزش می دهد.بعد خواندن این کتاب شاید مثل من به این نتیجه می رسید که بیشتر رفتاهایمان که فکر می کردیم درست است کاملا ناصحیح بوده است.بیشتر یادگیری در این کتاب به صورت
از جمله سفارشات خاص برای برون رفت از مشکلات کنونی بخصوص معضل جهانی (کرونا ویروس) توسل به ائمه علیهم السلام و تضرع به بارگاه الهی است. لذا اساتید به خواندن دعای الهی عظم البلاء بعد از نماز های واجب، خواندن دعای سریع الاجابه و خواندن نماز جعفر طیار سفارش نموده اند.
نکته دیگری که که در هنگام دعا رعایت آن خالی از لطف نیست و سبب استجابت دعا می شود اینکه ضمن دعا سلامتی حضرت حجت و شیعیان خاص نیت شود قطعا چنین توجهی آثار زیادی در خود داعی دارد.
از جمله سفارشات خاص برای برون رفت از مشکلات کنونی بخصوص معضل جهانی (کرونا ویروس) توسل به ائمه علیهم السلام و تضرع به بارگاه الهی است. لذا اساتید به خواندن دعای الهی عظم البلاء بعد از نماز های واجب، خواندن دعای سریع الاجابه و خواندن نماز جعفر طیار سفارش نموده اند.
نکته دیگری که که در هنگام دعا رعایت آن خالی از لطف نیست و سبب استجابت دعا می شود اینکه ضمن دعا سلامتی حضرت حجت و شیعیان خاص نیت شود قطعا چنین توجهی آثار زیادی در خود داعی دارد.
از جمله سفارشات خاص برای برون رفت از مشکلات کنونی بخصوص معضل جهانی (کرونا ویروس) توسل به ائمه علیهم السلام و تضرع به بارگاه الهی است. لذا اساتید به خواندن دعای الهی عظم البلاء بعد از نماز های واجب، خواندن دعای سریع الاجابه و خواندن نماز جعفر طیار سفارش نموده اند.
نکته دیگری که که در هنگام دعا رعایت آن خالی از لطف نیست و سبب استجابت دعا می شود اینکه ضمن دعا سلامتی حضرت حجت و شیعیان خاص نیت شود قطعا چنین توجهی آثار زیادی در خود داعی دارد.
از جمله سفارشات خاص برای برون رفت از مشکلات کنونی بخصوص معضل جهانی (کرونا ویروس) توسل به ائمه علیهم السلام و تضرع به بارگاه الهی است. لذا اساتید به خواندن دعای الهی عظم البلاء بعد از نماز های واجب، خواندن دعای سریع الاجابه و خواندن نماز جعفر طیار سفارش نموده اند.
نکته دیگری که که در هنگام دعا رعایت آن خالی از لطف نیست و سبب استجابت دعا می شود اینکه ضمن دعا سلامتی حضرت حجت و شیعیان خاص نیت شود قطعا چنین توجهی آثار زیادی در خود داعی دارد.
از جمله سفارشات خاص برای برون رفت از مشکلات کنونی بخصوص معضل جهانی (کرونا ویروس) توسل به ائمه علیهم السلام و تضرع به بارگاه الهی است. لذا اساتید به خواندن دعای الهی عظم البلاء بعد از نماز های واجب، خواندن دعای سریع الاجابه و خواندن نماز جعفر طیار سفارش نموده اند.
نکته دیگری که که در هنگام دعا رعایت آن خالی از لطف نیست و سبب استجابت دعا می شود اینکه ضمن دعا سلامتی حضرت حجت و شیعیان خاص نیت شود قطعا چنین توجهی آثار زیادی در خود داعی دارد.
بهترین مشاور کسب و کار را چطور انتخاب کنیم؟برای انتخاب درست و صحیح مشاور کسب و کار باید پروسه ای زمان بر را طی کنید و این امر نیاز به دقت زیادی می باشد.ابتدا شما باید تحقیق کنید که مشاور کسب و کارتان دارای دانش و بینش و تجربع بیشتری نسبت به شمای مشتری در زمینه کسب و کارتان داشته باشد. شما با داشتن یک مشاور کسب و کار خوب می توانید در کسب و کارتان زودتر به موفقیت برسید و مرتکی اشتباهات تکراری نشوید و طی پروسه و زمان کمتری به نتیجه و سود در کسب و کا
بهترین مشاور کسب و کار را چطور انتخاب کنیم؟برای انتخاب درست و صحیح مشاور کسب و کار باید پروسه ای زمان بر را طی کنید و این امر نیاز به دقت زیادی می باشد.ابتدا شما باید تحقیق کنید که مشاور کسب و کارتان دارای دانش و بینش و تجربع بیشتری نسبت به شمای مشتری در زمینه کسب و کارتان داشته باشد. شما با داشتن یک مشاور کسب و کار خوب می توانید در کسب و کارتان زودتر به موفقیت برسید و مرتکی اشتباهات تکراری نشوید و طی پروسه و زمان کمتری به نتیجه و سود در کسب و کا
بهترین مشاور کسب و کار را چطور انتخاب کنیم؟برای انتخاب درست و صحیح مشاور کسب و کار باید پروسه ای زمان بر را طی کنید و این امر نیاز به دقت زیادی می باشد.ابتدا شما باید تحقیق کنید که مشاور کسب و کارتان دارای دانش و بینش و تجربع بیشتری نسبت به شمای مشتری در زمینه کسب و کارتان داشته باشد. شما با داشتن یک مشاور کسب و کار خوب می توانید در کسب و کارتان زودتر به موفقیت برسید و مرتکی اشتباهات تکراری نشوید و طی پروسه و زمان کمتری به نتیجه و سود در کسب و کا
بهترین مشاور کسب و کار را چطور انتخاب کنیم؟برای انتخاب درست و صحیح مشاور کسب و کار باید پروسه ای زمان بر را طی کنید و این امر نیاز به دقت زیادی می باشد.ابتدا شما باید تحقیق کنید که مشاور کسب و کارتان دارای دانش و بینش و تجربع بیشتری نسبت به شمای مشتری در زمینه کسب و کارتان داشته باشد. شما با داشتن یک مشاور کسب و کار خوب می توانید در کسب و کارتان زودتر به موفقیت برسید و مرتکی اشتباهات تکراری نشوید و طی پروسه و زمان کمتری به نتیجه و سود در کسب و کا
هشدار: چرت و پرت محض
این نوشته تنها شامل مقادیری چرت و پرت است. اگر وقت خود را برای تدوین نظریه‌های جدید یا شکافتن هسته اتم نیاز دارید از خواندن آن به شدت بپرهیزید. حتی اگر وقت خود را برای مگس بازی یا زل زدم به سقف نیاز دارید هم باز هم به شدت از خواندن آن بپرهیزید. با عرض تشکر فراوان و خالصانه.
ادامه مطلب
هشدار: چرت و پرت محض
این نوشته تنها شامل مقادیری چرت و پرت است. اگر وقت خود را برای تدوین نظریه‌های جدید یا شکافتن هسته اتم نیاز دارید از خواندن آن به شدت بپرهیزید. حتی اگر وقت خود را برای مگس بازی یا زل زدم به سقف نیاز دارید هم باز هم به شدت از خواندن آن بپرهیزید. با عرض تشکر فراوان و خالصانه.
ادامه مطلب
هشدار: چرت و پرت محض
این نوشته تنها شامل مقادیری چرت و پرت است. اگر وقت خود را برای تدوین نظریه‌های جدید یا شکافتن هسته اتم نیاز دارید از خواندن آن به شدت بپرهیزید. حتی اگر وقت خود را برای مگس بازی یا زل زدم به سقف نیاز دارید هم باز هم به شدت از خواندن آن بپرهیزید. با عرض تشکر فراوان و خالصانه.
ادامه مطلب
عید مبعث پیامبر اسلام(ص) تبریک و تهنیت باد
شب هست و شبی زیبا، طرب‌انگیز، روح افزا! وه! وه! چه شبی نبکو، روشن ترین شبها! از یمن وجود تو،  شیدا شده عالم ها در سایه ی احمد شد، اسماء خدا پیدا خورشید غروب کرده، از ساحت شمس اومهتاب خضوع کرده، از طلعت آن مهسا ما را  چه رسد گوییم، مدحت رسول‌اللهما شب پرگان هستیم، او نور جهان آرا در زیر لوای  تو مجموع شده هر فردآن روز شود واقع، آن طامةُ الْکبری»! تو خیر البشر باشی، سوگند به کلام اللهمجنون جمال تو ج
عید مبعث پیامبر اسلام(ص) تبریک و تهنیت باد
شب هست و شبی زیبا، طرب‌انگیز، روح افزا! وه! وه! چه شبی نبکو، روشن ترین شبها! از یمن وجود تو،  شیدا شده عالم ها در سایه ی احمد شد، اسماء خدا پیدا خورشید غروب کرده، از ساحت شمس اومهتاب خضوع کرده، از طلعت آن مهسا ما را  چه رسد گوییم، مدحت رسول‌اللهما شب پرگان هستیم، او نور جهان آرا در زیر لوای  تو مجموع شده هر فردآن روز شود واقع، آن طامةُ الْکبری»! تو خیر البشر باشی، سوگند به کلام اللهمجنون جمال تو ج
تنفس مناسب چه نقشی در گفتار و خواندن دارد؟
جالب است بدانید که تنفس مناسب، یکی از مهمترین عوامل در رشد گفتار و زبان کودک محسوب می شود. اثرات تنفس در گفتار علاوه بر کیفیت گفتار در سرعت و هماهنگی گفتار نیز به خوبی به چشم می خورد. کودک باید قادر باشد با انبساط سینه ریه ها را از هوا پر کرده (دم) و با خروج هوا از میان تارهای صوتی (بازدم) صوت خام تولید کرده و با حرکت صدای خام از اندام های گفتاری فوقانی صداهای گفتاری را تولید نماید. تنفس مناسب در مهارت خ
تنفس مناسب چه نقشی در گفتار و خواندن دارد؟
جالب است بدانید که تنفس مناسب، یکی از مهمترین عوامل در رشد گفتار و زبان کودک محسوب می شود. اثرات تنفس در گفتار علاوه بر کیفیت گفتار در سرعت و هماهنگی گفتار نیز به خوبی به چشم می خورد. کودک باید قادر باشد با انبساط سینه ریه ها را از هوا پر کرده (دم) و با خروج هوا از میان تارهای صوتی (بازدم) صوت خام تولید کرده و با حرکت صدای خام از اندام های گفتاری فوقانی صداهای گفتاری را تولید نماید. تنفس مناسب در مهارت خ
منظور از اول وقت خواندن نماز، دقیقا چه زمانی است؟ نماز به عنوان ستون دین اسلام، احکام و آداب متعددی دارد. یکی از این آداب که در حدیثی از امام صادق (ع) به عنوان ملاک تمایز شیعیان از غیر آن‌ها به حساب آمده است، اول وقت خواندن نماز است. مقصود از اول وقت، زمان مخصوصی است که خواندن نماز در آن موقع با فضیلت بوده و آثار معنوی بیشتری به دنبال دارد. البته بر سر این موضوع که زمان اول وقت هر کدام از نمازهای یومیه دقیقا چه موقع است، اختلاف نظرهایی جدی وج
#شبهه_کرونایی 
❓با آمدن کرونا متوجه شدیم بدون می شود نماز میت خواند!
✅جواب:
۱. خواندن نماز میت بر همه مکلفین، واجب کفایی است و اگر یک نفر از مکلفین آنرا انجام دهد از دیگران ساقط می شود.
۲. ت به دلیل آگاهی از نحوه دقیق نماز میت خواندن و ادای صحیح آن، در این زمینه پیشگام بوده اند به علاوه که مردم متدین خود از تقاضای اقامه نماز میت می کنند. 
۳. این شبهه نشان می دهد که اطلاعات فقهی شبهه افکن پایین بوده و نمی دانسته که خواندن نماز
#شبهه_کرونایی 
❓با آمدن کرونا متوجه شدیم بدون می شود نماز میت خواند!
✅جواب:
۱. خواندن نماز میت بر همه مکلفین، واجب کفایی است و اگر یک نفر از مکلفین آنرا انجام دهد از دیگران ساقط می شود.
۲. ت به دلیل آگاهی از نحوه دقیق نماز میت خواندن و ادای صحیح آن، در این زمینه پیشگام بوده اند به علاوه که مردم متدین خود از تقاضای اقامه نماز میت می کنند. 
۳. این شبهه نشان می دهد که اطلاعات فقهی شبهه افکن پایین بوده و نمی دانسته که خواندن نماز
 
امشب برایم شب بزرگی است، گویی گیج شده‌ام گاهی قرآن می‌خوانم، گاهی بچه‌ها را دعا می‌کنم. گاهی صلوات می‌فرستم و گاهی هم دعا می‌خوانم. آخرامشب شب عملیات است. و بچه‌ها همه برای عملیات سرازیر شده‌اند ومن هم با چند نفر از بچه‌ها بنا به مصلحتی که حاج آقا روح افزا تشخیص دادند جلو نرفتیم. آری امشب برایم شب بزرگی است.
زمان تقریبی مطالعه : 3 دقیقه
 

 
محمدمهدی ضیایی از رزمندگان لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) است از این شهید دست نوشته‌ای باقی به یادگار ماند
 
امشب برایم شب بزرگی است، گویی گیج شده‌ام گاهی قرآن می‌خوانم، گاهی بچه‌ها را دعا می‌کنم. گاهی صلوات می‌فرستم و گاهی هم دعا می‌خوانم. آخرامشب شب عملیات است. و بچه‌ها همه برای عملیات سرازیر شده‌اند ومن هم با چند نفر از بچه‌ها بنا به مصلحتی که حاج آقا روح افزا تشخیص دادند جلو نرفتیم. آری امشب برایم شب بزرگی است.
زمان تقریبی مطالعه : 3 دقیقه
 

 
محمدمهدی ضیایی از رزمندگان لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) است از این شهید دست نوشته‌ای باقی به یادگار ماند
 
امشب برایم شب بزرگی است، گویی گیج شده‌ام گاهی قرآن می‌خوانم، گاهی بچه‌ها را دعا می‌کنم. گاهی صلوات می‌فرستم و گاهی هم دعا می‌خوانم. آخرامشب شب عملیات است. و بچه‌ها همه برای عملیات سرازیر شده‌اند ومن هم با چند نفر از بچه‌ها بنا به مصلحتی که حاج آقا روح افزا تشخیص دادند جلو نرفتیم. آری امشب برایم شب بزرگی است.
زمان تقریبی مطالعه : 3 دقیقه
 

 
محمدمهدی ضیایی از رزمندگان لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) است از این شهید دست نوشته‌ای باقی به یادگار ماند
 
امشب برایم شب بزرگی است، گویی گیج شده‌ام گاهی قرآن می‌خوانم، گاهی بچه‌ها را دعا می‌کنم. گاهی صلوات می‌فرستم و گاهی هم دعا می‌خوانم. آخرامشب شب عملیات است. و بچه‌ها همه برای عملیات سرازیر شده‌اند ومن هم با چند نفر از بچه‌ها بنا به مصلحتی که حاج آقا روح افزا تشخیص دادند جلو نرفتیم. آری امشب برایم شب بزرگی است.
زمان تقریبی مطالعه : 3 دقیقه
 

 
محمدمهدی ضیایی از رزمندگان لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) است از این شهید دست نوشته‌ای باقی به یادگار ماند
یأیها الرسول؛ بلغ.
نیمه شب در ظلمات غار مشغول عبادت بود، چشمه اشکش لحظه ای از باریدن نمی ایستاد.
این ظلمت غار نبود که آزارش می داد؛ ظلمت دل مردم بود.
ناگهان نور شدیدی تابیدن گرفت و غار تاریک را همچون روز روشن کرد. گویی خورشیدی در دل شب ظاهر شد.
نور گفت: بخوان!
او پاسخ داد: نمی توانم بخوانم!
دوباره نور گفت: بخوان!
او گفت: من خواندن نمی دانم!
اما گویی نور اصلا صدایش را نمی شنید. دوباره با تحکم گفت: بخوان!
و او در کمال تعجب شروع به خواندن کرد.
ادامه م
یأیها الرسول؛ بلغ.
نیمه شب در ظلمات غار مشغول عبادت بود، چشمه اشکش لحظه ای از باریدن نمی ایستاد.
این ظلمت غار نبود که آزارش می داد؛ ظلمت دل مردم بود.
ناگهان نور شدیدی تابیدن گرفت و غار تاریک را همچون روز روشن کرد. گویی خورشیدی در دل شب ظاهر شد.
نور گفت: بخوان!
او پاسخ داد: نمی توانم بخوانم!
دوباره نور گفت: بخوان!
او گفت: من خواندن نمی دانم!
اما گویی نور اصلا صدایش را نمی شنید. دوباره با تحکم گفت: بخوان!
و او در کمال تعجب شروع به خواندن کرد.
ادامه م
یأیها الرسول؛ بلغ.
نیمه شب در ظلمات غار مشغول عبادت بود، چشمه اشکش لحظه ای از باریدن نمی ایستاد.
این ظلمت غار نبود که آزارش می داد؛ ظلمت دل مردم بود.
ناگهان نور شدیدی تابیدن گرفت و غار تاریک را همچون روز روشن کرد. گویی خورشیدی در دل شب ظاهر شد.
نور گفت: بخوان!
او پاسخ داد: نمی توانم بخوانم!
دوباره نور گفت: بخوان!
او گفت: من خواندن نمی دانم!
اما گویی نور اصلا صدایش را نمی شنید. دوباره با تحکم گفت: بخوان!
و او در کمال تعجب شروع به خواندن کرد.
ادامه م
مطالبی که در این مقاله یاد میگیرید؟چگونه هنگام درس خواندن تمرکز داشته باشیم؟چگونه تمرکز داشته باشیم؟راههای افزایش تمرکز و یادگیریچگونه در‌ هنگام درس خواندن حواسمان پرت نشود؟برای تمرکز حواس چه بخوریمتمرین‌های افزایش تمرکز در مطالعهمعرفی آهنگ‌های افزایش تمرکزمعرفی بازی‌های افزایش تمرکزمعرفی دقیق تمرکز ذهن و راههای افزایش تمرکزحواس ابتدا یک لیست از کارهایتان آماده کنیدکارهای مهم را در لیستتان وارد کنید و این موضوع
مطالبی که در این مقاله یاد میگیرید؟چگونه هنگام درس خواندن تمرکز داشته باشیم؟چگونه تمرکز داشته باشیم؟راههای افزایش تمرکز و یادگیریچگونه در‌ هنگام درس خواندن حواسمان پرت نشود؟برای تمرکز حواس چه بخوریمتمرین‌های افزایش تمرکز در مطالعهمعرفی آهنگ‌های افزایش تمرکزمعرفی بازی‌های افزایش تمرکزمعرفی دقیق تمرکز ذهن و راههای افزایش تمرکزحواس ابتدا یک لیست از کارهایتان آماده کنیدکارهای مهم را در لیستتان وارد کنید و این موضوع
مطالبی که در این مقاله یاد میگیرید؟چگونه هنگام درس خواندن تمرکز داشته باشیم؟چگونه تمرکز داشته باشیم؟راههای افزایش تمرکز و یادگیریچگونه در‌ هنگام درس خواندن حواسمان پرت نشود؟برای تمرکز حواس چه بخوریمتمرین‌های افزایش تمرکز در مطالعهمعرفی آهنگ‌های افزایش تمرکزمعرفی بازی‌های افزایش تمرکزمعرفی دقیق تمرکز ذهن و راههای افزایش تمرکزحواس ابتدا یک لیست از کارهایتان آماده کنیدکارهای مهم را در لیستتان وارد کنید و این موضوع
مطالبی که در این مقاله یاد میگیرید؟چگونه هنگام درس خواندن تمرکز داشته باشیم؟چگونه تمرکز داشته باشیم؟راههای افزایش تمرکز و یادگیریچگونه در‌ هنگام درس خواندن حواسمان پرت نشود؟برای تمرکز حواس چه بخوریمتمرین‌های افزایش تمرکز در مطالعهمعرفی آهنگ‌های افزایش تمرکزمعرفی بازی‌های افزایش تمرکزمعرفی دقیق تمرکز ذهن و راههای افزایش تمرکزحواس ابتدا یک لیست از کارهایتان آماده کنیدکارهای مهم را در لیستتان وارد کنید و این موضوع
#سؤال_کاربران:
❓چه راهکاری برای قضانشدن نمازصبح و توفیق سحرخیزی وجود دارد؟
✅جواب: 
۱. پرهیز از گناه در طی روز چون گناه عامل کسالت روحی است.
۲. مراقبت از زبان و چشم به صورت خاص
۳. استراحت به موقع و خواب زود هنگام
۴. خوردن غذای سبک و نوشیدنی متناسب به نیاز بدن 
۵. شکر گذاری هنگامی که توفیق یافتیم. ۶. خواندن دعای های مأثور قبل از خواب
۷. استغفار قبل از خواب و خواندن کمی قرآن خصوصا سوره های یس و صافات۸. استمداد دائمی از خدای عزوجل
۹. استمداد از حضرت و
 
 
جنگ نرم ابلیس رجیم تا آنجا پیش رفته است که 
 
مردم مشتاق به مطالعه را 
 
با خواندن لغات ***انرژی بر و قطع کننده خواندن ومطالعه***
 
 در یک متن بظاهرررررر عادی؛ (تا اینقدر دقیق و ریز )
 
از خواندن بیزار کرده است!!!
 
از ریختن این لغات و گرامر(دستور زبان) در کتابهای درسی تا کنکوری تا دینی مذهبی و.
 
و تا دنیای مجازی(تلگرام، اینستاگرام و وبلاگو سایت و)!!!!
 
یک سوال 
 
آیا مطالعه را دوست دارید؟؟
 
دوست دارید پس چرا مطالعه تون کمه؟؟؟؟
 
بله، انرژی مرد
✅بر اساس آیات و روایات، مهمترین زمینه‌هایی که موجب افزایش رزق و روزی می‌شود موارد زیر است: 
۱) اهمیت دادن به نماز مخصوصاً نماز اول وقت ۲) راضی بودن پدر و مادر از انسان و دعای آنان ۳) صدقه دادن ۴) دعا کردن پشت سر برادران دینی ۵) گناه نکردن و توبه از گناهان گذشته ۶) خوش اخلاقی و نیت خیر و خوب داشتن ۷) دادن حقوق مردم، مثل ارث ۸) دادن حق خدا، مثل خمس و زکات ۹) قناعت کردن و میانه روی در زندگی ۱۰) نیکی کردن به اهل خانه ۱۱) مهمانی کردن و غذا دادن ۱۲) ه
دو ماهی می‌شود که افتاده‌ام به مستند خواندن و دیدن. از یک طرف مشغول خواندن خودنگاری‌های مختلف هستم. با تیم برتون و وودی آلن شروع شد و حالا هم شاهرخ مسکوب و بعدش هم اسحاق آسیموف و عبدالرحیم جعفری و شاید بعدترش احمد زیدآبادی. از طرف دیگر هم به جای فیلم‌ها، سرگرم دیدن مستندهای حیات‌وحش هستم. به علاقه دوران نوجوانی‌ام بازگشته‌ام. تغییر عجیبی است. پنداری ذهنم از جهان فانتزی کتاب‌ها و فیلم‌های داستانی و پرداخت جدی و جزئی به روانشناسی و انسان
دو ماهی می‌شود که افتاده‌ام به مستند خواندن و دیدن. از یک طرف مشغول خواندن خودنگاری‌های مختلف هستم. با تیم برتون و وودی آلن شروع شد و حالا هم شاهرخ مسکوب و بعدش هم اسحاق آسیموف و عبدالرحیم جعفری و شاید بعدترش احمد زیدآبادی. از طرف دیگر هم به جای فیلم‌ها، سرگرم دیدن مستندهای حیات‌وحش هستم. به علاقه دوران نوجوانی‌ام بازگشته‌ام. تغییر عجیبی است. پنداری ذهنم از جهان فانتزی کتاب‌ها و فیلم‌های داستانی و پرداخت جدی و جزئی به روانشناسی و انسان
دو ماهی می‌شود که افتاده‌ام به مستند خواندن و دیدن. از یک طرف مشغول خواندن خودنگاری‌های مختلف هستم. با تیم برتون و وودی آلن شروع شد و حالا هم شاهرخ مسکوب و بعدش هم اسحاق آسیموف و عبدالرحیم جعفری و شاید بعدترش احمد زیدآبادی. از طرف دیگر هم به جای فیلم‌ها، سرگرم دیدن مستندهای حیات‌وحش هستم. به علاقه دوران نوجوانی‌ام بازگشته‌ام. تغییر عجیبی است. پنداری ذهنم از جهان فانتزی کتاب‌ها و فیلم‌های داستانی و پرداخت جدی و جزئی به روانشناسی و انسان
دو ماهی می‌شود که افتاده‌ام به مستند خواندن و دیدن. از یک طرف مشغول خواندن خودنگاری‌های مختلف هستم. با تیم برتون و وودی آلن شروع شد و حالا هم شاهرخ مسکوب و بعدش هم اسحاق آسیموف و عبدالرحیم جعفری و شاید بعدترش احمد زیدآبادی. از طرف دیگر هم به جای فیلم‌ها، سرگرم دیدن مستندهای حیات‌وحش هستم. به علاقه دوران نوجوانی‌ام بازگشته‌ام. تغییر عجیبی است. پنداری ذهنم از جهان فانتزی کتاب‌ها و فیلم‌های داستانی و پرداخت جدی و جزئی به روانشناسی و انسان
دو ماهی می‌شود که افتاده‌ام به مستند خواندن و دیدن. از یک طرف مشغول خواندن خودنگاری‌های مختلف هستم. با تیم برتون و وودی آلن شروع شد و حالا هم شاهرخ مسکوب و بعدش هم اسحاق آسیموف و عبدالرحیم جعفری و شاید بعدترش احمد زیدآبادی. از طرف دیگر هم به جای فیلم‌ها، سرگرم دیدن مستندهای حیات‌وحش هستم. به علاقه دوران نوجوانی‌ام بازگشته‌ام. تغییر عجیبی است. پنداری ذهنم از جهان فانتزی کتاب‌ها و فیلم‌های داستانی و پرداخت جدی و جزئی به روانشناسی و انسان
بودنت شوق کودکی هامه
پهنه آسمون دل رامه
بهترین اتفاق روح افزا
از تو ممنون که عشق باهامه
رفته بودم که برنگردم باز
نفرتو از دلم جدا کردی
منِ در خود تنیده را بانو 
زنده کردی و با خدا کردی
مهربونی، بدون حرف و حدیث
طرح لبخند آسمون داری
در نگاهِت صداقتِ موجه
بهتر از شاعرا زبون داری
شد دعای شبانه روزی من
که خدا حافظ تو باشه و بس
در جوار تو باشه شاعر پیر
دور باد از دلِت هوای قفس
محمد رحیمی
 
 
 
 
 
 
 
بودنت شوق کودکی هامه
پهنه آسمون دل رامه
بهترین اتفاق روح افزا
از تو ممنون که عشق باهامه
رفته بودم که برنگردم باز
نفرتو از دلم جدا کردی
منِ در خود تنیده را بانو 
زنده کردی و با خدا کردی
مهربونی، بدون حرف و حدیث
طرح لبخند آسمون داری
در نگاهِت صداقتِ موجه
بهتر از شاعرا زبون داری
شد دعای شبانه روزی من
که خدا حافظ تو باشه و بس
در جوار تو باشه شاعر پیر
دور باد از دلِت هوای قفس
محمد رحیمی
 
 
 
 
 
 
 
بودنت شوق کودکی هامه
پهنه آسمون دل رامه
بهترین اتفاق روح افزا
از تو ممنون که عشق باهامه
رفته بودم که برنگردم باز
نفرتو از دلم جدا کردی
منِ در خود تنیده را بانو 
زنده کردی و با خدا کردی
مهربونی، بدون حرف و حدیث
طرح لبخند آسمون داری
در نگاهِت صداقتِ موجه
بهتر از شاعرا زبون داری
شد دعای شبانه روزی من
که خدا حافظ تو باشه و بس
در جوار تو باشه شاعر پیر
دور باد از دلِت هوای قفس
محمد رحیمی
 
 
 
 
 
 
 
بودنت شوق کودکی هامه
پهنه آسمون دل رامه
بهترین اتفاق روح افزا
از تو ممنون که عشق باهامه
رفته بودم که برنگردم باز
نفرتو از دلم جدا کردی
منِ در خود تنیده را بانو 
زنده کردی و با خدا کردی
مهربونی، بدون حرف و حدیث
طرح لبخند آسمون داری
در نگاهِت صداقتِ موجه
بهتر از شاعرا زبون داری
شد دعای شبانه روزی من
که خدا حافظ تو باشه و بس
در جوار تو باشه شاعر پیر
دور باد از دلِت هوای قفس
محمد رحیمی
 
 
 
 
 
 
 
۱- راجع به محیط پیرامون آگاه‌تر می‌شوند:بچه‌ها در این سن دوست دارند بدانند هر چیز در دنیا چگونه کار می‌کند. از آنجا که در این سن  هر چیزی و هر اتفاقی می‌تواند برای آنان جنبه آموزنده داشته باشد لازم نیست برای آموزش و تربیت کودک دو ساله خود نگران آموزشهای رسمی آنان در مهد کودک باشید. جمع کردن برگ‌های خشک پاییزی، بزرگ شدن دانه عدسی که در یک گلدان کوچک کاشته‌اید یا حتی حرکت ماهی‌های قرمز در تنگی کوچک، بهترین کارگاه کسب تجربه و مهارت‌های ز
هنر دیگر گونه خواندن آثار ادبی؛کتابی که امین اله بخشی مشکول آن را در دست تصنیف دارد.دفتر نشر و تولید آثار فرهنگی امین اله بخشی مشکول اعلام کرد .امین اله بخشی مشکول دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی تهران اخیرا از نوشتن کتابی با عنوان هنر دیگر گونه خواندن آثار ادبی و هنری خبر داد .مشارالیه در انگیزه نوشتن این کتاب افزود من از سالها پیش نوشتن کتابی با چنین موضوعی را در ذهن خود می پروراندم اما در نامگذاری آن مردد بودم و حتی قصد داشتم چنین عنوا
هنر دیگر گونه خواندن آثار ادبی؛کتابی که امین اله بخشی مشکول آن را در دست تصنیف دارد.دفتر نشر و تولید آثار فرهنگی امین اله بخشی مشکول اعلام کرد .امین اله بخشی مشکول دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی تهران اخیرا از نوشتن کتابی با عنوان هنر دیگر گونه خواندن آثار ادبی و هنری خبر داد .مشارالیه در انگیزه نوشتن این کتاب افزود من از سالها پیش نوشتن کتابی با چنین موضوعی را در ذهن خود می پروراندم اما در نامگذاری آن مردد بودم و حتی قصد داشتم چنین عنوا
هنر دیگر گونه خواندن آثار ادبی؛کتابی که امین اله بخشی مشکول آن را در دست تصنیف دارد.دفتر نشر و تولید آثار فرهنگی امین اله بخشی مشکول اعلام کرد .امین اله بخشی مشکول دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی تهران اخیرا از نوشتن کتابی با عنوان هنر دیگر گونه خواندن آثار ادبی و هنری خبر داد .مشارالیه در انگیزه نوشتن این کتاب افزود من از سالها پیش نوشتن کتابی با چنین موضوعی را در ذهن خود می پروراندم اما در نامگذاری آن مردد بودم و حتی قصد داشتم چنین عنوا
هنر دیگر گونه خواندن آثار ادبی؛کتابی که امین اله بخشی مشکول آن را در دست تصنیف دارد.دفتر نشر و تولید آثار فرهنگی امین اله بخشی مشکول اعلام کرد .امین اله بخشی مشکول دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی تهران اخیرا از نوشتن کتابی با عنوان هنر دیگر گونه خواندن آثار ادبی و هنری خبر داد .مشارالیه در انگیزه نوشتن این کتاب افزود من از سالها پیش نوشتن کتابی با چنین موضوعی را در ذهن خود می پروراندم اما در نامگذاری آن مردد بودم و حتی قصد داشتم چنین عنوا
هنر دیگر گونه خواندن آثار ادبی؛کتابی که امین اله بخشی مشکول آن را در دست تصنیف دارد.دفتر نشر و تولید آثار فرهنگی امین اله بخشی مشکول اعلام کرد .امین اله بخشی مشکول دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی تهران اخیرا از نوشتن کتابی با عنوان هنر دیگر گونه خواندن آثار ادبی و هنری خبر داد .مشارالیه در انگیزه نوشتن این کتاب افزود من از سالها پیش نوشتن کتابی با چنین موضوعی را در ذهن خود می پروراندم اما در نامگذاری آن مردد بودم و حتی قصد داشتم چنین عنوا
این روزها باید یه جورایی خودمون را در خانه سرگرم کنیم. قرنطینه خانگی اگر با برنامه ریزی مناسب همراه نباشه، حسابی خسته کننده است. 
یکی از چیزهایی که همیشه علاقه داشتم یاد بگیرم کنده کاری روی چوب بود. ولی متاسفانه اقدام به خرید ادوات مربوط بهش نکرده ام. ولی حتما باید یادم باشه که در اولین فرصت بعد از رفع این بلای کرونا، بروم و وسیله هاش را بخرم. بهر حال همیشه عاضق کار با چوب بوده ام.
ولی فکر کردم چه کار دیگه می تونم انجام بدم. یکی از چیزایی که به و
این روزها باید یه جورایی خودمون را در خانه سرگرم کنیم. قرنطینه خانگی اگر با برنامه ریزی مناسب همراه نباشه، حسابی خسته کننده است. 
یکی از چیزهایی که همیشه علاقه داشتم یاد بگیرم کنده کاری روی چوب بود. ولی متاسفانه اقدام به خرید ادوات مربوط بهش نکرده ام. ولی حتما باید یادم باشه که در اولین فرصت بعد از رفع این بلای کرونا، بروم و وسیله هاش را بخرم. بهر حال همیشه عاضق کار با چوب بوده ام.
ولی فکر کردم چه کار دیگه می تونم انجام بدم. یکی از چیزایی که به و
این روزها باید یه جورایی خودمون را در خانه سرگرم کنیم. قرنطینه خانگی اگر با برنامه ریزی مناسب همراه نباشه، حسابی خسته کننده است. 
یکی از چیزهایی که همیشه علاقه داشتم یاد بگیرم کنده کاری روی چوب بود. ولی متاسفانه اقدام به خرید ادوات مربوط بهش نکرده ام. ولی حتما باید یادم باشه که در اولین فرصت بعد از رفع این بلای کرونا، بروم و وسیله هاش را بخرم. بهر حال همیشه عاضق کار با چوب بوده ام.
ولی فکر کردم چه کار دیگه می تونم انجام بدم. یکی از چیزایی که به و
این روزها باید یه جورایی خودمون را در خانه سرگرم کنیم. قرنطینه خانگی اگر با برنامه ریزی مناسب همراه نباشه، حسابی خسته کننده است. 
یکی از چیزهایی که همیشه علاقه داشتم یاد بگیرم کنده کاری روی چوب بود. ولی متاسفانه اقدام به خرید ادوات مربوط بهش نکرده ام. ولی حتما باید یادم باشه که در اولین فرصت بعد از رفع این بلای کرونا، بروم و وسیله هاش را بخرم. بهر حال همیشه عاضق کار با چوب بوده ام.
ولی فکر کردم چه کار دیگه می تونم انجام بدم. یکی از چیزایی که به و
هشت ماه با این کتاب ۱۶۰۰ صفحه‌‌ای زندگی کردم، و حال که تمام شده است احساس می‌کنم که چقدر حیف شد که باید وداع کرد! البته دوباره و سه‌باره و چهارباره و حتی پنج‌باره هم می‌خوانمش و شاید با ترجمه‌های مختلف*، امّا برای بار اول خواندن، چیزی دیگر است! 
این اثر آنقدر بزرگ است که چون منی هرگز نمی‌تواند به خود اجازه دهد که با یکبار خواندنش در موردش ابراز نظر کند.
بعد از خواندن بینوایان و حتی در حین ورق زدنش علاقه‌ام به ادبیات شدیدا زیاد شد، منی که
 
بچه های دسته تا آخرین روز که ساک ها و وسایل شخصی خود را  به تعاونی لشکر تحویل دادیم، مشغول درس خواندن بودند؛ حتی یکی – دو نفر از بچه ها یک کتاب هم برای خواندن در اردوگاه بعدی با خود برداشتند تا پس از عملیات برای امتحان آماده باشند.
 
 منبع: دسته یک، ص 46
 
بچه های دسته تا آخرین روز که ساک ها و وسایل شخصی خود را  به تعاونی لشکر تحویل دادیم، مشغول درس خواندن بودند؛ حتی یکی – دو نفر از بچه ها یک کتاب هم برای خواندن در اردوگاه بعدی با خود برداشتند تا پس از عملیات برای امتحان آماده باشند.
 
 منبع: دسته یک، ص 46
 
بچه های دسته تا آخرین روز که ساک ها و وسایل شخصی خود را  به تعاونی لشکر تحویل دادیم، مشغول درس خواندن بودند؛ حتی یکی – دو نفر از بچه ها یک کتاب هم برای خواندن در اردوگاه بعدی با خود برداشتند تا پس از عملیات برای امتحان آماده باشند.
 
 منبع: دسته یک، ص 46
 
بچه های دسته تا آخرین روز که ساک ها و وسایل شخصی خود را  به تعاونی لشکر تحویل دادیم، مشغول درس خواندن بودند؛ حتی یکی – دو نفر از بچه ها یک کتاب هم برای خواندن در اردوگاه بعدی با خود برداشتند تا پس از عملیات برای امتحان آماده باشند.
 
 منبع: دسته یک، ص 46
 
بچه های دسته تا آخرین روز که ساک ها و وسایل شخصی خود را  به تعاونی لشکر تحویل دادیم، مشغول درس خواندن بودند؛ حتی یکی – دو نفر از بچه ها یک کتاب هم برای خواندن در اردوگاه بعدی با خود برداشتند تا پس از عملیات برای امتحان آماده باشند.
 
 منبع: دسته یک، ص 46
نماز وحشت نمازی است که افراد در اولین شبی که یک مومن از دنیا می‌رود برای او می‌خوانند. این نماز موجب تسهیل در امورات شب اول قبر میت می‌شود. نماز وحشت دو رکعت است و به جا آوردنش مستحب است.
به اعتقاد مسلمانان اموات در اولین شب وفات با عالم قبر و قیامت انس و آشنایی ندارند و این نماز باعث می‌شود از وحشت آن‌ها کم شود و اموراتشان با سهولت پیش رود. نام گذاری کلمه "وحشت" نیز به همین دلیل است.
یکی از شیوه‌های خواندن نماز وحشت این است که در رکعت اول بعد
از نادر نوشتن سخت است بس که زندگی کرده و آدم نمی‌داند کدام گوشه از این همه را روایت کند و راحت است بس که زندگی کرده و آدم نمی ماند که کدام گوشه را روایت کند. برای من نادر علاوه بر اینکه نویسنده ای بزرگ با آثاری بی نظیر است و علاوه بر اینکه شاعری ظریف بدون حتا یک کتاب شعر است، مردی ست که حرکت می کند. سراسر زندگی اش را حرکت کرده برای همین هم بعد از خواندن کتاب هایش آدم را به حرکت وادار می‌کند.
 
پ.ن:
من بعد از خواندن کتاب های یک نویسنده، خیالی از نوع
سواد رسانه‌ ای یعنی چه؟!
 
 
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: سواد» و رسانه».برگردیم به دوران کودکی و روزهای اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صدای آنها و نحوه نوشتن آنها دانش» پیدا می کردیم. سپس مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و
سواد رسانه‌ ای یعنی چه؟!
 
 
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: سواد» و رسانه».برگردیم به دوران کودکی و روزهای اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صدای آنها و نحوه نوشتن آنها دانش» پیدا می کردیم. سپس مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و
سواد رسانه‌ ای یعنی چه؟!
 
 
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: سواد» و رسانه».برگردیم به دوران کودکی و روزهای اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صدای آنها و نحوه نوشتن آنها دانش» پیدا می کردیم. سپس مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و
سواد رسانه‌ ای یعنی چه؟!
 
 
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: سواد» و رسانه».برگردیم به دوران کودکی و روزهای اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صدای آنها و نحوه نوشتن آنها دانش» پیدا می کردیم. سپس مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و
دعای مجرب برای ضرر ندیدن در معامله هنگام خرید و فروش
در هنگام خرید و فروش خواندن آیۀ شریفۀ
قالُوا ادعُ لَنا رَبَّکَ یُبَیِّن لَنا ما هِیَ إنَّ البَقَرَهَ تَشابَهَ عَلَینا وَ إنّا إن شاء الله لَمُهتَدُون»
موجب می شود در آن معامله ضرر نبیند.
همین طور خواندن این دعا:
ادامه مطلب
دعای مجرب برای ضرر ندیدن در معامله هنگام خرید و فروش
در هنگام خرید و فروش خواندن آیۀ شریفۀ
قالُوا ادعُ لَنا رَبَّکَ یُبَیِّن لَنا ما هِیَ إنَّ البَقَرَهَ تَشابَهَ عَلَینا وَ إنّا إن شاء الله لَمُهتَدُون»
موجب می شود در آن معامله ضرر نبیند.
همین طور خواندن این دعا:
ادامه مطلب
دعای مجرب برای ضرر ندیدن در معامله هنگام خرید و فروش
در هنگام خرید و فروش خواندن آیۀ شریفۀ
قالُوا ادعُ لَنا رَبَّکَ یُبَیِّن لَنا ما هِیَ إنَّ البَقَرَهَ تَشابَهَ عَلَینا وَ إنّا إن شاء الله لَمُهتَدُون»
موجب می شود در آن معامله ضرر نبیند.
همین طور خواندن این دعا:
ادامه مطلب
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور آیا از درس خواندن لذت نمی برید و با نفرت به کتابهای درسی خود نگاه می کنید؟ آیا دوست دارید مطالعه کنید ولی هیچ شوق و اشتیاقی برای مطالعه کردن ندارید و از خود می پرسید چرا اصلا درس بخوانم در حالی که می توانم تفریح کنم؟ در واقع انگار کردن درس خواندن یک چیز زوری و تحمیلی است. شاید حتی احساس کنید قدرت یادگیری شما پایین است و هر چه می خوانید بعدا فراموش می
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور آیا از درس خواندن لذت نمی برید و با نفرت به کتابهای درسی خود نگاه می کنید؟ آیا دوست دارید مطالعه کنید ولی هیچ شوق و اشتیاقی برای مطالعه کردن ندارید و از خود می پرسید چرا اصلا درس بخوانم در حالی که می توانم تفریح کنم؟ در واقع انگار کردن درس خواندن یک چیز زوری و تحمیلی است. شاید حتی احساس کنید قدرت یادگیری شما پایین است و هر چه می خوانید بعدا فراموش می
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور آیا از درس خواندن لذت نمی برید و با نفرت به کتابهای درسی خود نگاه می کنید؟ آیا دوست دارید مطالعه کنید ولی هیچ شوق و اشتیاقی برای مطالعه کردن ندارید و از خود می پرسید چرا اصلا درس بخوانم در حالی که می توانم تفریح کنم؟ در واقع انگار کردن درس خواندن یک چیز زوری و تحمیلی است. شاید حتی احساس کنید قدرت یادگیری شما پایین است و هر چه می خوانید بعدا فراموش می
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور آیا از درس خواندن لذت نمی برید و با نفرت به کتابهای درسی خود نگاه می کنید؟ آیا دوست دارید مطالعه کنید ولی هیچ شوق و اشتیاقی برای مطالعه کردن ندارید و از خود می پرسید چرا اصلا درس بخوانم در حالی که می توانم تفریح کنم؟ در واقع انگار کردن درس خواندن یک چیز زوری و تحمیلی است. شاید حتی احساس کنید قدرت یادگیری شما پایین است و هر چه می خوانید بعدا فراموش می
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور آیا از درس خواندن لذت نمی برید و با نفرت به کتابهای درسی خود نگاه می کنید؟ آیا دوست دارید مطالعه کنید ولی هیچ شوق و اشتیاقی برای مطالعه کردن ندارید و از خود می پرسید چرا اصلا درس بخوانم در حالی که می توانم تفریح کنم؟ در واقع انگار کردن درس خواندن یک چیز زوری و تحمیلی است. شاید حتی احساس کنید قدرت یادگیری شما پایین است و هر چه می خوانید بعدا فراموش می
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور آیا از درس خواندن لذت نمی برید و با نفرت به کتابهای درسی خود نگاه می کنید؟ آیا دوست دارید مطالعه کنید ولی هیچ شوق و اشتیاقی برای مطالعه کردن ندارید و از خود می پرسید چرا اصلا درس بخوانم در حالی که می توانم تفریح کنم؟ در واقع انگار کردن درس خواندن یک چیز زوری و تحمیلی است. شاید حتی احساس کنید قدرت یادگیری شما پایین است و هر چه می خوانید بعدا فراموش می
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور آیا از درس خواندن لذت نمی برید و با نفرت به کتابهای درسی خود نگاه می کنید؟ آیا دوست دارید مطالعه کنید ولی هیچ شوق و اشتیاقی برای مطالعه کردن ندارید و از خود می پرسید چرا اصلا درس بخوانم در حالی که می توانم تفریح کنم؟ در واقع انگار کردن درس خواندن یک چیز زوری و تحمیلی است. شاید حتی احساس کنید قدرت یادگیری شما پایین است و هر چه می خوانید بعدا فراموش می
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور آیا از درس خواندن لذت نمی برید و با نفرت به کتابهای درسی خود نگاه می کنید؟ آیا دوست دارید مطالعه کنید ولی هیچ شوق و اشتیاقی برای مطالعه کردن ندارید و از خود می پرسید چرا اصلا درس بخوانم در حالی که می توانم تفریح کنم؟ در واقع انگار کردن درس خواندن یک چیز زوری و تحمیلی است. شاید حتی احساس کنید قدرت یادگیری شما پایین است و هر چه می خوانید بعدا فراموش می
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور آیا از درس خواندن لذت نمی برید و با نفرت به کتابهای درسی خود نگاه می کنید؟ آیا دوست دارید مطالعه کنید ولی هیچ شوق و اشتیاقی برای مطالعه کردن ندارید و از خود می پرسید چرا اصلا درس بخوانم در حالی که می توانم تفریح کنم؟ در واقع انگار کردن درس خواندن یک چیز زوری و تحمیلی است. شاید حتی احساس کنید قدرت یادگیری شما پایین است و هر چه می خوانید بعدا فراموش می
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور
فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور آیا از درس خواندن لذت نمی برید و با نفرت به کتابهای درسی خود نگاه می کنید؟ آیا دوست دارید مطالعه کنید ولی هیچ شوق و اشتیاقی برای مطالعه کردن ندارید و از خود می پرسید چرا اصلا درس بخوانم در حالی که می توانم تفریح کنم؟ در واقع انگار کردن درس خواندن یک چیز زوری و تحمیلی است. شاید حتی احساس کنید قدرت یادگیری شما پایین است و هر چه می خوانید بعدا فراموش می
نحوه خواندن درس ریاضی
همانطور که می دانید مطالعه درس ریاضی با سایر دروس متفاوت بوده و نمی توان صرفا از روشی که به یادگیری درس ادبیات می پردازیم، به یادگیری درس ریاضی هم پرداخت. اگر شما نیز از جمله کسانی باشید که در رابطه با درس ریاضی مشکلاتی داشته یا دارید، حتما این سخن معلمین خود را به خوبی به یاد خواهید آورد که در رابطه با درس ریاضی همیشه بیان می کردند که ریاضی، درسی صرفا حفظ کردنی و خواندنی نبوده و باید آن را یاد گرفت. اما سوالی که ممکن ا
نحوه خواندن درس ریاضی
همانطور که می دانید مطالعه درس ریاضی با سایر دروس متفاوت بوده و نمی توان صرفا از روشی که به یادگیری درس ادبیات می پردازیم، به یادگیری درس ریاضی هم پرداخت. اگر شما نیز از جمله کسانی باشید که در رابطه با درس ریاضی مشکلاتی داشته یا دارید، حتما این سخن معلمین خود را به خوبی به یاد خواهید آورد که در رابطه با درس ریاضی همیشه بیان می کردند که ریاضی، درسی صرفا حفظ کردنی و خواندنی نبوده و باید آن را یاد گرفت. اما سوالی که ممکن ا
بسم‌الله
پیرمرد برای انجام یک کار خدماتی آمده بود. خوش‌بیان بود و ته‌لهجه‌ی اصفهانی‌اش نمکین‌ترش می‌کرد. از این طرف و آن طرف و تجارب مختلفی که در طی این سال‌ها کسب کرده بود گفت و وقتی داشت می‌رفت سه کتاب برای مطالعه توصیه و معرفی کرد. به رسم ادب و از جهت احترام، اسم کتاب‌ها را نوشتم و در صف مطالعه‌ی مطالعات عمومی قرار دادم. قرنطینه و اپلیکیشن فیدیبو یکی از سه کتاب -نیمه‌ی تاریک وجود، نوشته‌ی دبی فورد با ترجمه‌ی فرناز فرود- را رساند سر
   این روزها مشغول درس خواندن هستم. به قول رئیس:سخت» مشغول هستم!
   چیزی تا کنکور نمانده و روز به روز به هیجان و استرسی که دارم افزوده می‌شود. گاهی با خواندن مطالب به شوق می‌آیم و گاهی که چیزی را خوب متوجه نمی‌شوم با خودم می‌گویم:بیخود خودت رو گرفتار کردی.»
   با آنکه از خستگی بیزارم، اما حضور گاه و بیگاهش را نمیتوانم انکار کنم. خستگی مثل مرگ می‌ماند، وقتی می‌آید انگار تو دیگر وجود نداری، و بر زندگی‌ات خط بطلان می زند. یکی از اساسی ترین
   این روزها مشغول درس خواندن هستم. به قول رئیس:سخت» مشغول هستم!
   چیزی تا کنکور نمانده و روز به روز به هیجان و استرسی که دارم افزوده می‌شود. گاهی با خواندن مطالب به شوق می‌آیم و گاهی که چیزی را خوب متوجه نمی‌شوم با خودم می‌گویم:بیخود خودت رو گرفتار کردی.»
   با آنکه از خستگی بیزارم، اما حضور گاه و بیگاهش را نمیتوانم انکار کنم. خستگی مثل مرگ می‌ماند، وقتی می‌آید انگار تو دیگر وجود نداری، و بر زندگی‌ات خط بطلان می زند. یکی از اساسی ترین
   این روزها مشغول درس خواندن هستم. به قول رئیس:سخت» مشغول هستم!
   چیزی تا کنکور نمانده و روز به روز به هیجان و استرسی که دارم افزوده می‌شود. گاهی با خواندن مطالب به شوق می‌آیم و گاهی که چیزی را خوب متوجه نمی‌شوم با خودم می‌گویم:بیخود خودت رو گرفتار کردی.»
   با آنکه از خستگی بیزارم، اما حضور گاه و بیگاهش را نمیتوانم انکار کنم. خستگی مثل مرگ می‌ماند، وقتی می‌آید انگار تو دیگر وجود نداری، و بر زندگی‌ات خط بطلان می زند. یکی از اساسی ترین
   این روزها مشغول درس خواندن هستم. به قول رئیس:سخت» مشغول هستم!
   چیزی تا کنکور نمانده و روز به روز به هیجان و استرسی که دارم افزوده می‌شود. گاهی با خواندن مطالب به شوق می‌آیم و گاهی که چیزی را خوب متوجه نمی‌شوم با خودم می‌گویم:بیخود خودت رو گرفتار کردی.»
   با آنکه از خستگی بیزارم، اما حضور گاه و بیگاهش را نمیتوانم انکار کنم. خستگی مثل مرگ می‌ماند، وقتی می‌آید انگار تو دیگر وجود نداری، و بر زندگی‌ات خط بطلان می زند. یکی از اساسی ترین
 
دانشجویان و کاربران گرامی ، در این بخش پاورپوینت خلاصه ای بر جلد اول کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی، در قالب ppt و در 114 اسلاید، قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.
در این پاورپوینت در 114 اسلاید، خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجدد گرایی تا پساتجددگرایی اثر دکتر حسین رحمان سرشت آورده شده که نحوه خلاصه مطالب به گونه ای
نام بازی:باغبان و گل وسایل بازی:نداردفضای بازی:فضای باز یا بستهشرح بازی:در این بازی مربی در نقش باغبان ظاهر می شود و بچه ها به منزله گلهای باغ بهشت هستند. ابتدابچه ها به حالت غنچه ، دو زانو روی زمین نشسته و سرشان را روی زانوی خود می گذارند. سپس مربی به طرف یکی از کودکان (یکی از غنچه ها) می رود و می گوید:آیه اول سوره مورد نظر را بخوان کودک در حین خواندن آیه اول از جا بلند شده و از حالت غنچه بودن خارج می شود یعنی دست های خود را به طرف بالا دراز می کند.
در دایره المعارف تشییع درباره آیةالکرسی آمده است: در قرآن مجید، دو آیه هست که احادیث بسیاری در بیان عظمت آنها از رسول اکرم (صلّ الله علیه و آله) و ائمه اطهار وارد شده است، این دو آیه عبارتند از: آیه نور و آیةالکرسی. در این مقاله به برخی از خواص بینهایت آیةالکرسی می پردازیم.آیةالکرسی برای حفظ چشمبعد از هر نماز دستان را روی چشم بگذارید و بعد از خواندن آیت الکرسی بگویید: اللهم احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابیطالب (علیه السّلام)»در روایت دیگری آمد
دو سال پیش هم که کنکور ارشد ادبیات می دادم،از همان اولش به دکتری فکر می کردم.یعنی صرف خواندن ارشد نبود که قصد بازگشت به دانشگاه را داشتم.اتفاقا بنابر تجربه ی این چند سال که پس از کارشناسی،از دانشگاه دور ماندم،فهمیدم،اگر کسی قصد ادامه تحصیل دارد باید به محض قبولی آنقدر خوب درس بخواند که برای کنکور مقطع بعد از آن نیز آماده باشد.
آن روزها گمان می کردم هیچ رشته ای به اندازه ی ادبیات نمی تواند مرا سر ذوق بیاورد.اما از تابستان سال پیش که مطالعه ی
کبد چرب چیست؟
به طور طبیعی در کبد هر انسانی چربی وجود دارد اما اگر کبد دارای 5 تا 10 درصد چربی باشد کبد چرب نامیده می شود که این بیماری عوارض مخرب جدی برای بدن دارد.
برای خواندن ادامه این مقاله روی تصویر آن کلیک کنیددرمانک | darmanak
کبد چرب چیست؟
به طور طبیعی در کبد هر انسانی چربی وجود دارد اما اگر کبد دارای 5 تا 10 درصد چربی باشد کبد چرب نامیده می شود که این بیماری عوارض مخرب جدی برای بدن دارد.
برای خواندن ادامه این مقاله روی تصویر آن کلیک کنیددرمانک | darmanak
خواندن زندگی افراد تاثیرگذار بر جامعه یکی از علایق من است
و شخصیت هایی را که دوست دارم زندگیشان را می خوانم چون
بر این باورم که می توانم از طرح زندگی آنان استفاده کرده و بر
زندگی خویش الگویی طراحی و مدلسازی نمایم.
ادامه مطلب
خواندن زندگی افراد تاثیرگذار بر جامعه یکی از علایق من است
و شخصیت هایی را که دوست دارم زندگیشان را می خوانم چون
بر این باورم که می توانم از طرح زندگی آنان استفاده کرده و بر
زندگی خویش الگویی طراحی و مدلسازی نمایم.
ادامه مطلب
✍داوداحمدپوربسم الله الرحمن الرحیمداستانک، پشتکار  دانش آموز دبستانی که در درس خواندن نسبت به همکلاسی هایش بیشترین تلاش را می کرد، همیشه از این متعجب بود که علی رغم تلاش هایش در امتحانات بهترین نمره را کسب نمی کند.
ادامه مطلب
سلام 
 بچه ها اولا ممنونم از همراهیتون دوما به پیشنهاد داداش خوبمون آقای *چارسو* ، برای سهولت بیشتر و صرفه جویی در زمان ،از این به بعد پست جدیدی برای دسترسی به تفسیر آیات قرار داده نمیشه و با کلیک روی هر آیه به سایت اصلی لینک میشه و تفسیر هر آیه هم قابل دسترسی هست.
این از این اما:
یک پیشنهاد دارم که نمیدونم شما تا چه حد موافق هستین اما:
درروایتی که در مفتیح الجنان هم دیده میشه و خودم هم شخصا دیدم این روایت رو و خوندم :
امام عصر(عج) از ما در انجام ن
 
علی محمودوند مسئول گروه تفحص لشکر بود، او در والفجر مقدماتی پنج روز داخل کانال کمیل در محاصره دشمن قرار داشت. علی خود را مدیون ابراهیم می دانست و می گفت: کسی غربت فکه را نمی داند، چقدر از بچه های مظلوم ما در این کانال هستند. خاک فکه بوی غربت کربلا می دهد.
یک روز در حین جستجو، پیکر شهیدی پیدا شد. در وسایل همراه او دفترچه یادداشتی قرار داشت که بعد از گذشت سال ها هنوز قابل خواندن بود. در آخرین صفحه این دفترچه نوشته بود:
امروز روز پنجم است که در م
 
علی محمودوند مسئول گروه تفحص لشکر بود، او در والفجر مقدماتی پنج روز داخل کانال کمیل در محاصره دشمن قرار داشت. علی خود را مدیون ابراهیم می دانست و می گفت: کسی غربت فکه را نمی داند، چقدر از بچه های مظلوم ما در این کانال هستند. خاک فکه بوی غربت کربلا می دهد.
یک روز در حین جستجو، پیکر شهیدی پیدا شد. در وسایل همراه او دفترچه یادداشتی قرار داشت که بعد از گذشت سال ها هنوز قابل خواندن بود. در آخرین صفحه این دفترچه نوشته بود:
امروز روز پنجم است که در م
نظر خودم در مورد این کتاب
نویسنده این کتاب در مورد زندگی شخصی خودش نوشته.در مورد مشکلات هایی که تا الان لمس کرده و همچنین درس ها و تجربه هایی که تا الان ان ها را درک کرده به زبان ساده و روان و سلیس بازگو کرده. همچنین فرد خیلی موفقی بوده تو زندگیش. و اعتقاد به این داره که هر شخص خودش باید قهرمان زندگی خودش باشد.و موضوع جالب دیگری که من تو خوندن این کتاب فهمیدم این بود که این خانم تو لس انجلس زندگی می کرد. بیشتر عادت و رفتارهایی که داشت مثل ن  خا
نظر خودم در مورد این کتاب
نویسنده این کتاب در مورد زندگی شخصی خودش نوشته.در مورد مشکلات هایی که تا الان لمس کرده و همچنین درس ها و تجربه هایی که تا الان ان ها را درک کرده به زبان ساده و روان و سلیس بازگو کرده. همچنین فرد خیلی موفقی بوده تو زندگیش. و اعتقاد به این داره که هر شخص خودش باید قهرمان زندگی خودش باشد.و موضوع جالب دیگری که من تو خوندن این کتاب فهمیدم این بود که این خانم تو لس انجلس زندگی می کرد. بیشتر عادت و رفتارهایی که داشت مثل ن  خا
نظر خودم در مورد این کتاب
نویسنده این کتاب در مورد زندگی شخصی خودش نوشته.در مورد مشکلات هایی که تا الان لمس کرده و همچنین درس ها و تجربه هایی که تا الان ان ها را درک کرده به زبان ساده و روان و سلیس بازگو کرده. همچنین فرد خیلی موفقی بوده تو زندگیش. و اعتقاد به این داره که هر شخص خودش باید قهرمان زندگی خودش باشد.و موضوع جالب دیگری که من تو خوندن این کتاب فهمیدم این بود که این خانم تو لس انجلس زندگی می کرد. بیشتر عادت و رفتارهایی که داشت مثل ن  خا
نظر خودم در مورد این کتاب
نویسنده این کتاب در مورد زندگی شخصی خودش نوشته.در مورد مشکلات هایی که تا الان لمس کرده و همچنین درس ها و تجربه هایی که تا الان ان ها را درک کرده به زبان ساده و روان و سلیس بازگو کرده. همچنین فرد خیلی موفقی بوده تو زندگیش. و اعتقاد به این داره که هر شخص خودش باید قهرمان زندگی خودش باشد.و موضوع جالب دیگری که من تو خوندن این کتاب فهمیدم این بود که این خانم تو لس انجلس زندگی می کرد. بیشتر عادت و رفتارهایی که داشت مثل ن  خا
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

رشته های مهندسی در ارومیه پالامال مرا ببوس Hi Kpop کلبه وحشت وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش امار بر گروه تولیدی ایمن نورتاب آنلاین حاج قاسم سلیمانی ، سردار دل‌ها